Garantie en retourbeleid

1.1

De productgarantie dekt enkel originele constructiefouten en geen gebreken die ontstaan nadat er gesleuteld is aan de werking of het ontwerp van het product, bijvoorbeeld door het product anders vorm te geven, onderdelen te upgraden of op andere manieren te wijzigen. Uw bestelbewijs geldt als garantiebewijs. Afhankelijk van het product, kan de garantietermijn verschillen. In wat volgt, vindt u meer informatie rond de garantieregeling die van toepassing is op het product dat u gekocht heeft. U kunt enkel aansprak maken op de productgarantie als u alle onderhouds-, controle- en herstelwerken zoals beschreven in de gebruikershandleiding en het onderhoudsplan heeft laten uitvoeren door een erkende garage en als u daar een betaalbewijs van kunt voorleggen.

1.2

De wettelijke garantie geldt voor non-conforme producten die defect zijn, zoals beschreven in de geldende wetgeving met betrekking tot consumentenbescherming Als u een gebrek vindt, moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website, zodat wij kunnen bepalen wat de aard van het gebrek is. U moet gebreken altijd binnen twee maanden vanaf het moment dat u ze heeft ontdekt aan ons melden opdat wij een klacht onderzoeken. U heeft drie jaar lang het recht om mogelijke gebreken aan producten die u via onze websites heeft aangekocht, aan te geven. Hou daarbij in het hoofd dat u ons altijd zo snel mogelijk op de hoogte moet brengen van mogelijke gebreken als u uw rechten wil uitoefenen.

1.3

Wij vergoeden onze klanten steeds wanneer wij een klacht als gegrond beschouwen.

1.4

Zodra wij het product hebben ontvangen en de klacht als gegrond beschouwen, geven we u een vergoeding overeenkomstig hetgeen bepaald is in de geldende wetgeving met betrekking tot de consumentenbescherming. Wij streven ernaar deze vergoeding binnen dertig dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen uit te betalen, maar afhankelijk van het product kan het langer duren. We behouden ons het recht voor om een klacht te weigeren als blijkt dat het product niet defect is volgens hetgeen bepaald is in de huidige wetgeving met betrekking tot de consumentenbescherming. Bij elke klacht volgen wij de richtlijnen van het Zweedse Nationale Bestuur voor Consumentenklachten (www.arn.se). Meer informatie hierover vindt u op www.konsumentverket.se.

1.5

U kunt enkel aanspraak maken op de productgarantie als u alle onderhouds-, controle- en herstelwerken zoals beschreven in de gebruikershandleiding en het onderhoudsplan heeft laten uitvoeren door een erkende garage en als u daar een betaalbewijs van kunt voorleggen.

1.6

Als wij uw klacht als gegrond beschouwen, vergoeden we de herstelkosten. zodra u een gebrek opmerkt, moet u steeds eerst contact opnemen met onze klantendienst. Ook de garage waar u uw voertuig laat herstellen, moet eerst contact opnemen met ons alvorens hij herstelwerken mag uitvoeren. Wij vergoeden geen herstelwerken die uitgevoerd zijn zonder onze voorafgaande toestemming. Het is aan u om een lokale garage te vinden en een afspraak te maken. Het is ook aan u om uw voertuig naar de garage te brengen voor de herstelwerken en hem achteraf opnieuw op te halen.

1.7

Er is twee jaar garantie op onze elektrische scooters en één jaar garantie op onze elektrische steps. De garantie op batterijen bedraagt slechts één jaar. Meer informatie hierover vindt u hieronder. De garantietermijn van twee jaar dekt constructiefouten. De installatie van of aanpassingen aan gebruiksintensieve onderdelen zoals batterijen, banden, remvoeringen, banden en lampen worden daarentegen niet gedekt. De garantie dekt ook geen vervangingen die nodig zijn ten gevolge van slijtage aan deze gebruiksintensieve onderdelen of andere vormen van natuurlijke slijtage.

Een batterij is een gebruiksintensief onderdeel waar maar één jaar garantie op geldt. Om zo lang mogelijk van uw batterij te kunnen genieten, moet u zich zo goed mogelijk aan het onderhoudsadvies houden. Laad uw batterij regelmatig op, ook al rijdt u niet vaak met uw voertuig of legt u niet meer dan 10 km per rit af.

Op accessoires geldt een garantietermijn van twee jaar.

U heeft één jaar garantie op reserveonderdelen, met uitzondering van slijtagegevoelige onderdelen en herstelde onderdelen, waar u maar drie maanden garantie op heeft. Hoewel u één jaar garantie heeft op de batterijen die uw elektrisch voertuig aandrijven, heeft u slechts drie maanden garantie op alle andere batterijen.

De garantie dekt geen:

  • Gebreken of schade ten gevolge van een verkeerd gebruik van het product of een verkeerde installatie/aanpassing/herstelling. Als u uw voertuig te weinig onderhoudt of te weinig voor controle indient, heeft u ook geen recht op garantie.

  • Als een voertuig aangepast is of onderdelen zijn vervangen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp of wanneer andere onderdelen werden gebruikt dan de onderdelen die oorspronkelijk geleverd werden.

  • Voertuigen die worden gebruikt voor commerciële doeleinden.