Vässla Club - Terms of Service

2021-08-24

Villkor för hyra Vässla AB, org.nr 559117-4882, Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm (“Vässla”) erbjuder uthyrning av elfordon. Dessa villkor gäller för varje sådan hyra och härigenom ingår du som Vässla Tribe medlem ett bindande avtal med Vässla om de villkor som anges här. Om du inte accepterar avtalet eller inte är villig att vara bunden av (eller inte kan följa) avtalet får du inte hyra eller använda det relevanta fordonet.

VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT, eftersom de innehåller viktig information om hyran samt betalningar och avgifter som du kan bli fakturerad för. Villkoren innehåller också information om hanteringen av framtida ändringar av användarvillkoren, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar, information om integritetsskydd och din ångerrätt.

 1. Uthämtning av fordonet När Vässla Tribe medlemmen har ingått hyresavtalet och betalat initiala avgifter etc. kan den hämta fordonet på den tid och plats som meddelas av Vässla. Vässla Tribe medlemmen kommer att behöva visa giltig legitimation vid uthämtningen. Allmänna krav och förutsättningar

 2. Vässla Tribe medlemmen är minst 18 år För att hyra ett fordon måste personen vara minst 18 år.

 3. Användning och skötsel av fordonet Ingen annan än Vässla Tribe medlemmen får använda fordonet och den får inte skjutsa andra personer, barn eller djur på fordonet. Ett körkort krävs i vissa jurisdiktioner, liksom bevis på försäkringar etc (t.ex. Tyskland och Spanien). Om fordonet hyrs i sådant land får bara Vässla Tribe medlemmen använda det om den har med sig relevant körkort och försäkringsbevis (ska alltid vara med när fordonet används). Fordonet tillåter en maxvikt om 115 kg, inklusive alla föremål som tas med och denna maxvikt får inte överskridas. Vässla Tribe medlemmen intygar för Vässla att den är frisk och kapabel att använda fordonet, vid äventyr att den bär risken för eventuella skador och/eller medicinska tillstånd om den väljer att använda fordonet. Vässla Tribe medlemmen ansvarar självständigt för att bedöma sin allmänna förmåga, medicinska tillstånd, väderförhållanden, inklusive regn, dimma, snö, hagel, is, värme eller stormar, liksom andra faktorer och förhållanden som kan innebära risk för att använda fordonet. Vässla Tribe medlemmen förstår att den måste justera, anpassa och beräkna din hastighet, körbeteende och bromsavstånd därefter. Vässla Tribe medlemmen förstår att trottoarer inte är lämpliga platser att använda fordonet på och att risken av att framföra fordonet kan öka på grund av väder, trafik och/eller andra faror. Vässla Tribe medlemmen bekräftar att du ska genomföra en grundläggande säkerhetskontroll av fordonet, inklusive av fordonets hjul, bromsar, lampor, ram, batterinivå och en kontroll av synliga skador och ovanligt eller överdrivet slitage av något slag. Vässla Tribe medlemmen får inte använda fordonet om det finns några märkbara problem och ska omedelbart meddela Vässla om dessa på adressen i avsnitt 24. Vässla Tribe medlemmen är skyldig att ta väl hand om fordonet och inte använda på oasfalterade vägar, i bergig terräng, genom vatten och/eller dammar, eller på någon plats eller sätt som är förbjudet, olagligt och/eller störande för tredje man. När Vässla Tribe medlemmen använder fordonet ska den bära en hjälm certifierad enligt CE- eller högre standard, som har rätt storlek, samt annan lämplig skyddsutrustning.

 4. Service och underhåll Vässla Tribe medlemmen åtar sig att serva och underhålla fordonet i enlighet med instruktionerna för fordonet och dess servicebok. Underhåll får endast utföras av en auktoriserad Vässla-Care partner. Schemalagt underhåll och service ingår i hyran. Eventuellt ytterligare underhåll, service eller reparationer som krävs under perioden (t.ex. på grund av skada som orsakats av Vässla Tribe medlemmen eller på grund av extrem användning) och som inte täcks av fordonets garanti ska ersättas av medlemmen. Service- och underhållskraven finns på www.vassla.com.

 5. Fordonet tillhör Vässla Fordonet förblir Vässlas egendom under hela avtalsperioden. Vässla Tribe medlemmen får inte på något sätt modifiera eller använda fordonet för kommersiella eller andra ändamål.

 6. Inköp av fordonet Under hela avtalsperioden kan Vässla Tribe medlemmen begära att köpa fordonet genom att kontakta Vässla, och Vässla kommer då att beräkna det relevanta priset att betala (med hänsyn till eventuella abonnemangsavgifter och depositioner).

 7. Försäkring Vässla Tribe medlemmen ska se till att den har alla relevanta ytterligare försäkringar avseende sitt innehav och användning av fordonet, utöver den försäkring som tillhandahålls av Vässla.

 8. Begränsningar i fordonets användning Vässla Tribe medlemmen får inte använda fordonet om den har intagit eller är påverkad av alkohol, droger, medicinering, eller något annat ämne som kan försämra förmågan att säkert använda fordonet. Vässla Tribe medlemmen godkänner att inte använda andra produkter medan den kör ett fordon, inklusive, men inte begränsat till, mediaspelare, mobiltelefoner, sms-enheter eller andra produkter som kan distrahera eller hindra från att använda fordonet på ett säkert sätt.

 9. Rapportera incidenter och stöld m.m. Vässla Tribe medlemmen måste omedelbart rapportera förlust, stöld, olycka, krasch, skada eller personskada till Vässla. Om en krasch innebär personskada på tredje man, egendomsskada eller andra skador från tredje man ska den rapportera händelsen till Polisen så snart som möjligt. Detta gäller även om fordonet försvinner eller blir stulet. En kopia av polisanmälan ska skickas till Vässla.

 10. Ansvar för skador Med undantag för normalt slitage måste Vässla Tribe medlemmen hålla fordonet i gott, funktionellt skick och i övrigt i enlighet med villkoren i avtalet. Vässla Tribe medlemmen är strikt ansvarig för förlust av eller skada på fordonet till dess att det återlämnats till Vässla, samt för varje krav från tredje man till följd av felaktig eller olaglig användning av fordonet. Vässla Tribe medlemmen accepterar således att Vässla kan hålla den ansvarig för eventuellt missbruk, stöld eller förlust av fordonet, inklusive samtliga följdkonsekvenser, fordringar, förluster, skulder, självrisk, skador, skador, kostnader och utgifter, påföljder och betalningar.

 11. Ansvar för böter, skatter m.m. Vässla Tribe medlemmen är ensam ansvarig för eventuella överträdelser relaterade till fordonet, inklusive betalning av böter, sanktioner och straff. Alla tillämpliga skatter och liknande avgifter avseende fordonet (oavsett ägande) ska betalas av Vässla Tribe medlemmen till den berörda offentliga myndigheten. Vässla förbehåller sig rätten att identifiera Vässla Tribe medlemmen för myndigheter eller den offentliga förvaltningen om en väg rättslig överträdelse har begåtts (inklusive, men inte begränsat till, trafiköverträdelser), om det bedöms lämpligt för att tillvarata Vässlas intressen. Vässla kan debitera Vässla Tribe medlemmen för alla kostnader som uppstår på grund av överträdelser relaterade till fordonet, inklusive utredningen av överträdelsen samt eventuella böter, påföljder och advokatkostnader som Vässla ådrar sig. Underlåtenhet att betala de belopp som Vässla Tribe medlemmen är skyldig för ovanstående ger Vässla rätt att säga upp avtalet. Utöver dessa belopp kan Vässla också vidta åtgärder för att verkställa ytterligare krav på skadestånd och förluster.

 12. Fordonet är ett elfordon Du erkänner att fordonet är ett elfordon som kräver periodisk laddning för att fungera. Den kvarvarande batterinivån i fordonet kommer att minska i takt med att fordonet används samt med tiden, och driftskapaciteten och hastigheten kan minska eller upphöra i sin helhet när batterinivån minskar. Hur fort batteriets kapacitet minskar kan variera från tid till annan på grund av faktorer som fordonets och batteriets skick, väderförhållanden, vägförhållanden och/eller andra faktorer. Avståndet, hastigheten och/eller tiden som Vässla Tribe medlemmen kan använda fordonet innan effektnivån är noll garanteras inte på något sätt av Vässla. Betalning och avgifter

 13. Avgifter m.m. Tillämpliga standardavgifter anges i slutet av detta dokument. Dessa och andra avgifter kan vara föremål för skatt och offentliga avgifter, vilka får debiteras av Vässla. Alla avgifter eller andra betalningar som ska göras av Vässla Tribe medlemmen enligt detta avtal kommer att debiteras av Vässla på dennes kredit- eller betalkort eller någon annan överenskommen betalningsmetod. Om Vässlas kostnader ökar på grund av ändrad lagstiftning, beslut eller liknande från offentligt organ har Vässla rätt att ändra avgiften med omedelbar verkan. Vässla Tribe medlemmen kommer att meddelas om sådana ändringar. Hyran betalas i förskott (första gången vid avtalets ingående) och oberoende av den faktiska tidpunkten för objektets användning. Hyra och andra avgifter kommer inte att återbetalas om Vässla Tribe medlemmen lämnar tillbaka fordonet innan avtalsperioden slut och det finns ingen rätt till delvis kreditering eller återbetalning.

 14. Betalningsmetoder För att hyra ett fordon måste Vässla Tribe medlemmen under hela avtalsperioden förse Vässla med ett giltigt kredit- eller bankkort. Genom garanterar Vässla Tribe medlemmen att den är behörig att använda det valda kortet. Alla avgifter som uppstår på grund av Vässla Tribe medlemmens handlingar kommer att debiteras det tillhandahållna kredit- eller bankkortet, inklusive tillämpliga skatter och andra lokala avgifter. För att bestrida en debitering måste Vässla Tribe medlemmen kontakta Vässla inom två månader från dagen för den omtvistade debiteringen. Den måste förse Vässla med all information som Vässla bedömer nödvändig för att utvärdera den omtvistade debiteringen, till exempel datum för användning och ungefärliga start- och sluttider för resan. Vässla Tribe medlemmen ska utan dröjsmål underrätta Vässla om alla ändringar som är relaterade till kredit- eller betalkortet som uppgivits.

 15. Försenade betalningar Vid försenad betalning enligt avtalet ska Vässla Tribe medlemmen betala dröjsmålsränta på det belopp som är utestående enligt räntelagen (Räntelag (1975: 635)), samt avgifter för betalningspåminnelser och inkassoavgifter i belopp som är tillåtet enligt gällande lag (för Sverige, 60 respektive 180 kronor), och andra kostnader i samband med förseningen. Friskrivning, ansvar och ersättning

 16. Friskrivning Vässla Tribe medlemmen är medveten om och godkänner att användningen av fordonet sker på egen risk. Vässla Tribe medlemmen förstår att fordonet är elektriskt fordon som kan ha bristande funktion, även om fordonet underhålls korrekt, och att sådana fel kan orsaka personskada. Vässla Tribe medlemmen är också införstådd med att användningen av fordonet innebär såväl uppenbara som inte så uppenbara risker och faror, som kan leda till personskada eller dödsfall för den eller andra samt skada på egendom. Vässla Tribe medlemmen accepterar att sådana risker och faror inte alltid kan förutses eller undvikas och att det är ens eget ansvar, inklusive, men inte begränsat till, användning av hjälm och annan skyddsutrustning. Vässla Tribe medlemmen godkänner att den är ansvarig för eventuella skador och relaterade kostnader när den använder fordonet och är medveten om att användningen av fordonet är underkastad tillämplig lagstiftning från tid till annan, som kan förändra eller hindra användningen av fordonet. Genom att välja att använda fordonet tar den fullt ansvar för alla relaterade risker, faror och Vässla Tribe medlemmen accepterar att Vässla inte ansvarar för eventuella funktionsstörningar, skada eller kostnader som orsakas av den själv med avseende på någon person eller egendom, inklusive själva fordonet.

 17. Ansvarsbegränsning Med undantag för vad som följer av tvingande lag godkänner Vässla Tribe medlemmen att Vässla inte ansvarar för eventuella anspråk som uppstår från eller hänför sig till din användning av eller oförmåga att använda fordonet. Förutom vid grov vårdslöshet eller avsiktligt handlande ansvarar Vässla inte för brott mot dessa användarvillkor, eller brott av Vässla Tribe medlemmen av tillämplig lag till följd av hyran eller sin användning av fordonet. Vässlas ansvar är alltid begränsat till de avgifter du betalat till Vässla enligt avtalet.

 18. Skadeersättning Vässla Tribe medlemmen ska hålla Vässla skadeslös från alla förluster, stämningar, fordringar eller andra förfaranden som rör eller uppstår till följd av sin användning av fordonet och eventuella brott mot dessa användarvillkor. Integritet

 19. Behandling av personuppgifter Vässla behöver registrera och behandla Vässla Tribe medlemmens personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress och är personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter. Vässla behandlar sådan information för att administrera och uppfylla kontraktet samt för att ge den information om fordonet. Med förbehåll för dennes samtycke och/eller Vässlas legitima intressen kan Vässla vidare använda sådan information för att tillhandahålla fordonsrelaterade tjänster samt marknadsföring. Vässla Tribe medlemmen kan alltid avsäga sig marknadsföring. Mer detaljerad information, bland annat om delning och den rättsliga grunden för Vässlas behandling av personuppgifter, framgår av Vässlas sekretesspolicy från tid till annan (tillgänglig på www.vassla.com), som gäller för avtalet. Avtalstid och uppsägning

 20. Löptid och automatisk förnyelse Hyran påbörjas när Vässla Tribe medlemmen tecknar avtalet och ska, såvida det inte sägs upp i förtid, gälla för den tid som tecknats för räknat från och med dagen för sin hämtning av fordonet. Inledande period, Urban Pro: 6 månader Inledande period, Urban Flex: 1 månad Avtalsperioden förnyas automatiskt om den inte avslutas i enlighet med avsnitt 21.

 21. Parts rätt till uppsägning Varje part kan säga upp avtalet till upphörande vid av innevarande period genom skriftligt meddelande (t.ex. via e-post) till den andra parten. Sådan uppsägning ska sändas till den andra parten senast: a. Urban Pro: en (1) månad före innevarande periods slut; och b. Urban Flex: två (2) veckor före innevarande periods slut. Om avtalet inte sägs upp enligt ovan kommer avtalet löpande att förlängas med en period som motsvarar den inledande perioden för avtalet (enligt avsnitt 20).

 22. Vässlas rätt till uppsägning Vässla kan när som helst ensidigt säga upp avtalet och kräva retur av fordonet om Vässla Tribe medlemmen: a. inte hämtar fordonet inom två (2) veckor från dagen för avtalet; b. inte betalar avgifter eller annan betalning enligt avtalet mer än tio (10) dagar efter förfallodagen för betalning, eller upprepade gånger underlåter att betala vid förfallodagen; c. äventyrar Vässlas äganderätt till fordonet; d. försummar eller avsiktligt skadar fordonet; eller e. väsentligt eller upprepade gånger bryter mot avtalet. Vid uppsägning enligt detta avsnitt (b)-(e) ska Vässla Tribe medlemmen betala (i) alla förfallna och utestående avgifter och andra betalningar som ska göras enligt avtalet; (ii) alla kostnader som Vässla ådrar sig på grund av den tidiga uppsägningen; och (iii) kompensation motsvarande beloppet för alla utestående abonnemangsavgifter för resten av löptiden. Eventuella hyror, avgifter eller förskott som betalas kommer inte att återbetalas vid uppsägning enligt detta avsnitt.

 23. Vid uppsägning, överdrivet slitage Vid uppsägning av avtalet ska fordonet (inklusive eventuella tillbehör) omedelbart återlämnas till den hämtningsplats som anges i avsnitt 1 eller sådan annan plats som anges av Vässla. Vässla Tribe medlemmen står risken och kostnad för sådan retur och är skyldig att senast vid återlämningen reglera alla utestående avgifter och kostnader. Ansvaret för fordonet (inklusive skyldigheten att betala abonnemangsavgiften) upphör inte förrän Vässla har tagit fordonet i dess besittning. Om fordonet har utsatts för mer än normalt slitage ska Vässla Tribe medlemmen kompensera Vässla med ett belopp som det Vässla skäligen bedömer motsvara värdeminskningen, samt kostnaden för nödvändiga reservdelar. Övrigt

 24. Kontakt Vässla kan kontaktas via e-post till hi@vassla.com eller via vanlig post till Vässla AB, Kungsgatan 84 bv, 111 27 Stockholm, Sverige.

 25. Överlåtelse, pantsättning Vässla har rätt att överlåta eller pantsätta avtalet eller del därav, inklusive äganderätten till fordonet, dock med förbehåll för Vässla Tribe medlemmen rättigheter enligt avtalet. Vässla Tribe medlemmen har inte rätt att överlåta eller pantsätta avtalet eller någon del därav.

 26. Tillämplig lag och tvist Avtalet styrs av och ska tolkas i enlighet med svensk lag. Vässla Tribe medlemmen samtycker till att alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med avtalet, överträdelse av det eller föremålet för detta, om inte annat krävs av tvingande lag i någon annan jurisdiktion, ska regleras av Sveriges lagar och avgöras uteslutande av svenska domstolar, i första instans Stockholms tingsrätt. Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistelösning online som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vässla är emellertid inte skyldigt att delta i sådant tvistelösningsförfarande.

 27. Ångerrätt Om Vässla Tribe medlemmen är en konsument har den rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från avtalsdagen (om den inte uttryckligen avstått sådan rätt) utan att ange någon anledning. För att utnyttja ångerrätten ska Vässla Tribe medlemmen meddela oss detta med hjälp av formuläret från Vässla. Vässla Tribe medlemmen använder sig av ångerrätten ska Vässla återbetala alla betalningar som Vässla mottagit från den (med undantag för tilläggskostnader till följd av val av annan leverans än den standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och i alla händelser inte senare än 14 dagar från den dag då Vässla fick fordonet i retur. Vässla kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som användes för den första transaktionen, om vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Om Vässla Tribe medlemmen har hämtat fordonet ska den (i) skicka tillbaka det till oss till samma plats där det hämtades från (till dennes kostnad och tillsammans med allt annat material som tillhandahålls tillsammans med fordonet), utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då den meddelade att den ångrat sig till oss; (ii) betala oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits tills Vässla Tribe medlemmen har meddelat oss om den utnyttjar sin ångerrätt; och (iii) av Vässla i förekommande fall bedömd värdeminskning på fordonet.

 28. Ansvar för utrustning Vässla Tribe medlemmens skyldigheter gällande fordonet gäller även för all annan utrustning som Vässla tillhandahåller (t.ex. hjälm, batteri, lås, korg).

 29. Fullständig reglering och ändringar Avtalet utgör parternas fullständiga och exklusiva reglering av hyresförhållandet. Vässla förbehåller sig rätten att ändra, justera eller göra tillägg till dessa användarvillkor, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande eller orsak. Sådana ändrade användarvillkor kommer att finnas tillgängliga på www.vassla.com. Genom att fortsätta använda fordonet efter att villkoren ändrats samtycker Vässla Tribe medlemmen till att vara bunden av dessa om inte annat föreskrivs i lag, i vilket fall villkoren kommer att gälla så snart som lagen tillåter det. Vässla Tribe medlemmen ska löpande granska användarvillkoren för att hålla sig à jour om ändringar. Du bekräftar att du har läst och förstått villkoren och konsekvenserna av avtalet och att du är fullt medveten om avtalets rättsliga och bindande effekt. Tillämpliga avgifter och avgifter Hyra Urban Pro: 79 euro/månad plus (för Urban Delivery Hero) 30 euro/månad Urban Flex: 79 euro/månad plus en engångsavgift om 50 euro. Stöld, förlust eller liknande händelser: 1 200 euro för fordon + 350 euro för batteri, om fordonet inte var låst med ett Vässla -godkänt lås 10 euro: om korg lämnades på fordonet utan uppsikt 150 euro: om fordonet var låst och batteriet inte stals 350 euro: om fordonet var låst och batteriet stals Böter m.m.: 15 euro: minimiavgift för administration av eventuella böter eller liknande (eventuella böter som debiteras Vässla tillkommer) 1 200 euro: om fordonet används för andra ändamål än personliga 1 200 euro: om fordon används för kommersiella ändamål och/eller ljuger för att vara en Urban Hero (Endast Spanien) 25 euro: om fordonet inte har klisterlapp avseende noll emission Du dyker inte upp: 25 euro: om Vässla Tribe medlemmen bokar leverans/hämtning 2 gånger och inte dyker upp någon av gångerna Återlämning: 20 euro: om låset inte återlämnas 1200 euro: efter 2 gånger utebliven ankomst inom 48 timmar för återlämning av fordonet (det kommer då att rapporteras som stulet), betalas om det senare returneras eller inte 15 euro: för förlorad nyckel Övriga avgifter och avgifter: Observera att andra avgifter och avgifter gäller enligt villkoren (t.ex. avsnitt 22). Andra avgifter och/eller avgifter kan t.ex. uppkomma om Vässla bedömer att fordonet utsatts för mer än normalt slitage, reservdelar behövs etc.